Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “ Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región “ bola riadiacim orgánom schválená dňa 1.8.2018.

Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové náklady a oživenie” a zaslaná na riadiaci orgán na schválenie 22.6.2018. Zmluva bola podpísaná 10.10.2018, zverejnená dňa 9. 11. 2018 a účinná od 12. 11. 2018. Nadobudnutím jej účinnosti môžeme začať  s aktivitami spojenými s oživovaním stratégie CLLD „Bohatstvo histórie-príležitosť pre budúcnosť“, s propagáciou vykonávanej stratégie CLLD, so zvyšovaním informovanosti v území o MAS a stratégii a s rozširovaním vedomostí a zručností potenciálnych žiadateľov pri príprave projektov.