Pozývame Vás na pracovné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD. Budeme hovoriť o výstupoch z analýzy územia MAS "Partnerstvo pre región a taktiež o návrhoch opatrení, ktoré budú následne zapracované do Stratégie CLLD. Na stretnutí sa bude tvoriť aj SWOT analýza územia a mnohé ďalšie zaujímave...

OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa tovarov a služieb. Názov predmetu zákazky...