Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“

Názov projektu:
Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“

Celková výška oprávnených výdavkov: 305 262,37 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 289 999,25  EUR

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Stručný popis projektu:

Projekt zabezpečí realizáciu aktivít stanovených v schválenej stratégii CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“, ktorými sú:

  • Aktivita A1-  Podpora podnikania a inovácii
  • Aktivita B1- Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Cieľom projektu je:

  • zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
  • zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miesto realizácie projektu: Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy.