OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE „PARTNERSTVO PRE REGIÓN“ ZÍSKALO ŠTATÚT MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je pripraviť verejno-súkromné partnerstvo Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ na to, aby bolo schopné efektívne pripraviť a implementovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

ŠPECIFICKÉ CIELE

  • získanie odbornej pomoci pri príprave stratégie CLLD,
  • analýza územia, potrieb a problémov,
  • spracovanie návrhu stratégie CLLD,
  • zapojenie súkromného sektora a obyvateľov do prípravy stratégie

VÝSLEDKY PROJEKTU

Výsledkom projektu je strategický dokument Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD a partnerstvo motivované stať sa miestnou akčnou skupinou, ktorá bude spoločne so svojimi členmi a obyvateľmi rozvíjať a prezentovať región, nadväzovať spoluprácu v regióne a za hranicami, vzdelávať svojich obyvateľov a podporovať ich pri realizácii svojich zámerov.

OZ PPRMAS Získalo štatút miestnej akčnej skupiny

Dňa 20.11.2017 nám bolo doručené rozhodnutie Poľnohospodárskej platobnej agentúry o schválení statégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.