Výzva MAS_027/7.2/6

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/7.2/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  pre opatrenie  –  7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov   rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ +ŠR) je : 223 675,86 €

Viac info na : https://pprmas.sk/projekty/vyzvy/