Opatrenie 7.2 – Vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúry
Termín vyhlásenia: 10.06.2019
Termín uzavretia:  18.09.2019

Výzva MAS_027/7.2/2 – Podopatrenie 7.2 PRV

Výzva MAS 7.2 – CLLD

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=73c4597d-5a73-4209-acef-6ccc72c45141

 Prílohy :Prílohy 7.2 – 1

Príručky : Príručky k výzve ZIP

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín vyhlásenia: 17.06.2019
Termín uzavretia:  11.09.2019

zva MAS_027/4.2/1 – Podopatrenie 4.2 PRV

Výzva MAS 4. 2 – CLLD

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5df2925c-c667-4000-9c9d-19076847384f

Prílohy :Prílohy 1, Prílohy 2

Príručky : Príručky k výzve ZIP

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje

Výzvu

na výber  odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP

Termín vyhlásenia: 04.07.2019
Termín uzavretia:  15.08.2019

01Výzva na odborného hodnotiteľa WEB

Príloha : PPR MAS VYZVA NA ODB HODN PRILOHA

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 08.07.2019
Termín uzavretia:  01.10.2019

Výzva 027_6.4_1PPR MAS

Výzva MAS_027/6.4/1 – Podopatrenie 6.4 PRV

 

Prílohy: Prílohy 6.4

Príručky: Príručky k výzve ZIP