Harmonogram výziev r. 2023

Výzva na predkladanie ŽoPr v rámci aktivity A1 „Podpora podnikania a inovácií“.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-511-005.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu  A1 – “Podpora podnikania a inovácií.”

Výzva s prílohami:

OZNAM O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZIEV

MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje plánované zrušenie výziev IROP ku dňu 15.11.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. V rámci predmetných výziev doposiaľ nebola prijatá žiadna ŽoPr. Po zapracovaní zmien budú výzvy vyhlásené nanovo.

Predmetom zrušenia sú výzvy:

IROP-CLLD-X171-512-001 zrušená

IROP-CLLD-X171-512-002 zrušená

IROP-CLLD-X171-512-003 zrušená

IROP-CLLD-X171-511-004 zrušená

31.10.2022

Harmonogram výziev na rok 2021

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-511-004.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu A1 – “Podpora podnikania a inovácií.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-003.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu C2 – “Terénne a ambulantné služby.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia:

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-002.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu C1 – “Komunitné sociálne služby.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia:

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-001.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu B1 – “Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia: