VÝSLEDKY STRENUTIA STRATÉGIE CLLD

Kongresové centrum v obci Kamienka otvorilo svoje brány pre verejno-súkromné partnerstvo „Partnerstvo pre región“, ktorého členovia sa tu zišli 19. 10. 2015, aby sa aktívne podieľali na tvorbe stratégie CLLD pre územie vznikajúcej MAS.

Stretnutie, ktorého hlavným cieľom bolo zadefinovať správne opatrenia pre budúci rozvoj regiónu otvoril predseda OZ „Partnerstvo pre región“ Ing. Juraj Jedinák, starosta obce Kamienka. Následne RNDr. Martin Angelovič prezentoval prítomným Analýzu územia, na základe ktorej bola vytvorená spoločnou diskusiou SWOT analýza územia.

Prezentáciu opatrení PRV SR 2014 – 2020 predniesla Mgr. Petra Kovářová. Na základe jej prezentácie prítomní zástupcovia verejného, súkromného a tretieho sektoru jasne zadefinovali opatrenia, ktoré by mali do budúcnosti prispieť k rozvoju rôznych oblastí (cestovný ruch, tvorba pracovných príležitosti, prezentácia a propagácia regiónu, kvalitnejšia cezhraničná spolupráca a prepojenie jednotlivých obcí a subjektov a pod.).

Na záver možno skonštatovať, že stretnutie bolo veľmi konštruktívne a prinieslo množstvo pozitívnych návrhov, ktoré budú zahrnuté v Stratégii CLLD.