ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dňa 02. 05. 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD.