POZOR – ZMENA DÁTUMU UKONČENIA VÝZVIEV 7.2, 4.2 !!!!!

Dňa 05.9.2019 PPA vydala súhlasné stanovisko k Oznámeniam o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Opatrenia 7.2 a 4.2 , kde sa dátum ukončenia výziev posúva na 31.10.2019.